Loonkostenvoordeel, lage inkomensvoordeel en no-riskpolis

Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor een aantal financiële voordelen bij specifieke groepen werknemers. In bepaalde gevallen komt u in aanmerking voor een loonkostenvoordeel of het lage inkomensvoordeel.

Daarnaast is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een no-riskpolis bij ziekte van deze werknemers. Een mogelijkheid bij de doelgroep banenafspraak is eveneens dat u voor een werknemer loondispensatie verkrijgt of een gemeentelijke loonkostensubsidie ontvangt. Al deze voordelen doen zich in ieder geval niet meer voor als uw werknemer zijn AOW leeftijd heeft bereikt.

Loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordelen (LKV) is in de plaats gekomen van de premiekortingen. Belangrijkste verschil is dat het loonkostenvoordeel jaarlijks achteraf als subsidie wordt uitgekeerd. De hoogte van het loonkostenvoordeel is afhankelijk van het aantal uur dat de werknemer op jaarbasis werkt, afgezet tegen zijn jaarinkomen dat met deze uren wordt verdiend. Net zoals dat bij de premiekortingen het geval was, wordt een LKV via de loonaangifte aangevraagd. Dit kan alleen als u over een geldige doelgroepverklaring beschikt. Het mogelijke loonkostenvoordeel per gewerkt uur is voor de onderstaande doelgroepen € 3,05 met een maximum van 6000 euro per jaar:

  • doelgroep LKV oudere werknemer: u neemt een werkloze in dienst van 56 jaar of ouder. De duur van dit loonkostenvoordeel is maximaal 3 jaar.
  • doelgroep LKV arbeidsgehandicapte werknemer: u neemt een arbeidsgehandicapte in dienst, die niet onder de doelgroep banenafspraak valt. De duur van dit loonkostenvoordeel is maximaal 3 jaar.
  • doelgroep LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: uw medewerker is arbeidsongeschikt voor zijn functie en heeft recht op een WIA uitkering. U herplaatst uw werknemer in de eigen functie voor minder uur, of in een andere functie. De duur van dit loonkostenvoordeel is maximaal 1 jaar.

Meer informatie over deze premiekorting vindt u op uwv.nl

Doelgroep LKV banenafspraak en scholingsbelemmerenden

Neemt u een arbeidsbeperkte in dienst, die is opgenomen in het UWV-doelgroepregister voor de banenafspraak? Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor een loonkostenvoordeel. Voor deze werknemer komt u gedurende 3 jaar in aanmerking voor een loonkostenvoordeel van € 1,01 per uur. De hoogte bedraagt maximaal 2.000 euro per jaar.

Voor arbeidsbeperkte werknemers die voor hun uitkering en/of begeleiding naar werk onder de Participatiewet vallen, komt u als werkgever bovendien in aanmerking voor een gemeentelijke loonkostensubsidie. U betaalt in dit geval gewoon het salaris dat bij de functie hoort. 

Valt de arbeidsbeperkte werknemer onder de Wajong? Dan kunt u mogelijk, afhankelijk van de loonwaarde deze werknemer, een lager salaris betalen. U heeft dan bij het UWV loondispensatie aangevraagd en gekregen, waardoor u minder mag betalen. Uw medewerker wordt hiervoor gecompenseerd.


Jonggehandicapten met arbeidsvermogen vallen onder de Participatiewet. Zij kunnen een bijstandsuitkering aanvragen en om gemeentelijke ondersteuning vragen bij het zoeken naar werk. Degenen die kunnen werken en die vóór 1 januari 2015 onder de Wajong vielen, blijven daar onder vallen. Zij hebben geen recht op loonkostensubsidie of ondersteuning door de gemeente.

No-riskpolis

Voor de meeste werknemers, voor wie u een loonkostenvoordeel ontvangt, zult u eveneeens in aanmerking komen voor de no-riskpolis ter compensatie van de doorbetaling van de loonkosten tijdens ziekte. De duur van deze no-riskpolis verschilt. Ontvangt u voor deze medewerker een loonkostensubsidie? Dan wordt deze stopgezet gedurende periode dat de no-riskpolis tot uitbetaling komt tijdens ziekte.

Lage inkomensvoordeel

Valt het salaris van uw werknemer tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het lage inkomensvoordeel (LIV). Is uw werknemer in de leeftijd van 18 t/m 21 jaar? Dan wordt het salaris vergeleken met het wettelijk minimumjeugdloon. Het recht, dat hieruit voortvloeit, heet het jeugd-LIV.
Het (jeugd-)LIV hoeft u niet aan te vragen. Het recht wordt afgeleid uit de loonaangifte en aan u als werkgever uitgekeerd.

Meer informatie over LIV/jeugd-LIV

Bron: Rijksoverheid.nl

Home Salaris Loonkostenvoordelen (LKV)