De oproepovereenkomst

Oproepovereenkomsten zijn ontstaan vanuit de behoefte van werkgevers om een aantal werknemers alleen op te roepen wanneer er extra werk is. Het idee van een oproepovereenkomst is dat de werknemer ingezet wordt als er werk is en alleen uitbetaald wordt voor de gewerkte uren.

In de wet is opgenomen dat er sprake is van een oproepovereenkomst als:

  • het aantal uren werk niet is vastgelegd in een tijdvak van hoogstens een maand of hoogstens een jaar.
  • Er geen loon wordt betaald bij geen werk.

Verschillende soorten oproepovereenkomsten

Er zijn drie soorten oproepovereenkomsten:

Het nulurencontract 
De werknemer werkt echt alleen als hij wordt opgeroepen. Als de werknemer wordt opgeroepen, dan moet hij in principe komen werken. 

Het min-max contract 
De werknemer heeft een vast minimumaantal uren dat hij vast werkt daarnaast kan hij worden opgeroepen tot een bepaald maximum. Als de werknemer extra wordt opgeroepen, dan moet hij in principe komen werken.

De voorovereenkomst 
Dit is nog geen arbeidsovereenkomst. Het is een overeenkomst waarin de voorwaarden staan die gelden als de werknemer bij de werkgever gaat werken. Pas als de werknemer wordt opgeroepen en als hij op die oproep ingaat, ontstaat een arbeidsovereenkomst. Als de werknemer wordt opgeroepen, dan is hij niet verplicht om te komen werken. 

Uitgezonderde oproepovereenkomsten

In de wet is het mogelijk gemaakt om in een cao te regelen dat – hoewel sprake is van een oproepovereenkomst – voor bepaalde functies de leden 2, 3 en 5 van artikel 7:628a BW niet gelden. Dat betekent dat de uiterlijke oproep- en afzegtermijnen van vier dagen niet gelden. Dat betekent ook dat aan een oproepkracht die twaalf maanden als oproepkracht heeft gewerkt, geen vaste arbeidsomvang aangeboden hoeft te worden.

Jaarurencontract

Een jaarurencontract is een arbeidsovereenkomst voor een X-aantal te werken uren per jaar waarbij iedere maand 1/12 van de jaaruren worden uitbetaald. Er is geen sprake van een oproepcontract.

Aangepaste regels oproepovereenkomst

Voor veel werknemers betekent een oproepovereenkomst inkomens onzekerheid en vrijwel permanente beschikbaarheid. Daarom zijn, met de invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans), de regels voor het werken met oproepkrachten per 2020 aangescherpt:

Oproeptermijn van 4 dagen
De WAB geeft aan dat werkgevers een oproepwerknemer minstens vier dagen vooraf schriftelijk of elektronisch moeten oproepen. Een eventuele afzegging moet ook schriftelijk of elektronisch doorgegeven worden.

Oproepkrachten houden recht op loon over afgesproken uren als het werk of een deel daarvan minder dan vier dagen van tevoren afgezegd wordt. Dit geldt ook als de werkgever binnen vier dagen de tijdstippen van de oorspronkelijke oproep wijzigt. In een cao kan deze periode van 4 dagen worden ingekort tot 1 dag.

Nieuw contract na 12 maanden
Na 12 maanden moet u uw werknemer een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren. Het aantal uren baseert u op het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het jaar ervoor. Werkte uw oproepkracht op 1 januari 2020 al langer dan 12 maanden? Dan moet u hem vóór 1 februari 2020 een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren aanbieden.

Het is aan de werknemer om dit aanbod wel of niet te accepteren. Accepteert hij het aanbod, dan accepteert de werknemer óók de bijbehorende verplichtingen. Zo is hij/zij verplicht dit aantal uren per week te werken en verlofuren in te leveren wanneer hij/zij niet kan of wil werken.

Verschillende tarieven WW-premie
Er gelden twee tarieven WW-premie voor 2021; 2,70% en 7,70%. Voor oproepkrachten moeten werkgevers altijd het hoge tarief hanteren.

Oproepkrachten niet meer oproepen

Bij oproepkrachten kan worden besloten om ze niet meer op te roepen voor arbeid. Uitgangspunt is dat de oproepkracht niet werkt en daarom geen salaris krijgt uitbetaald. Het risico bestaat dat als de oproepkracht veelvuldig is opgeroepen, dit kan leiden tot een zogeheten rechtsvermoeden over de omvang van de arbeidsovereenkomst. Wordt de oproepkracht in een periode van drie maanden volgens een bepaald patroon en in een bepaalde hoeveelheid opgeroepen? Dan is er volgens de wet sprake van een vermoeden van een arbeidsomvang van het gemiddelde van die periode. Je moet het salaris over het gemiddelde van deze uren blijven doorbetalen als de oproepkracht niet wordt opgeroepen.

Home Advies Oproepovereenkomsten