Direct contact? Bel: 035 - 588 55 75

Home > Salaris > Jeugd-LIV in 8 vragen en anwoorden

Jeugd-LIV per 2018 vragen en antwoorden

jeugd-LIV W&P Personeel en Salaris SoestHet jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers wanneer zij jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst hebben die het minimumloon verdienen. De ingangsdatum is 1 januari 2018. Het vaststellen van de tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019. 

Acht vragen en antwoorden over het jeugd-LIV.

1. Waarom komt er een jeugd-LIV?

Het jeugd-LIV treedt in werking als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017. Doel van het jeugd-LIV is werkgevers te compenseren voor het feit dat jongeren van 18 tot en met 21 jaar duurder worden door de verhoging van he minimum jeugdloon. Werknemers van 22 jaar vallen onder het 'gewone' LIV, omdat zij door de aanpassingen van het minimumjeugdloon recht krijgen op het (volle) minimumloon. 

2. Wanneer heeft werkgever recht op jeugd-LIV?

De werkgever heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aam de volgende drie voorwaarden:

1. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
2. De werknemer heef een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. De precieze bedragen voor de verschillende leeftijden moeten nog worden vastgesteld.
3. De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar. het ge middeld uurloon is het jaarloon Wtl gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.

3. Wat wordt bedoeld met jaarloon?

Met jaarloon wordt bedoeld het loon uit tegenwoordige arbeid van de werknemer die werkzaam is in een verzekerde dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen. Uitgangspunt voor de berekening van het jaarloon is het loon SV zoals vermeld op de loonstaat. 

Geen onderdeel van het jaarloon zijn:

* Ziektewetuitkeringen die door de eigenrisicodrager worden betaald;
* WGA-uitkeringen die door de eigenrisicodrager worden  betaald;
* Werkgeversbetalingen van WAO-/WIA-/WW-uitkeringen. 

4. Wat moet werkgever doen om jeugd-LIV te krijgen?

UWV beoordeelt aan de hand van de polisadministratie of de werkgever in aanmerking komt voor het jeugd-LIV, voor welke werknemer en voor welk bedrag. UWV geeft dit door aan de Belastingdienst.

Verloonde uren goed invullen
De werkgever hoeft zelf geen verzoek te doen en er is geen doelgroepverklaring nodig, zoals bij het LKV. Het is wel belangrijk dat de werkgever het aantal verloonde uren goed invult. Als de gegevens in de aangifte niet kloppen, dan loopt hij het jeugd-LIV misschien helemaal of voor een deel mis. 

5. Hoe hoog is het jeugd-LIV?

Heeft de werkgever voor een werknemer recht op het jeugd-LIV, dan krijgt de werkgever van de Belastingdienst een bedrag per verloond uur. Het bedrag aan jeugd-LIV per uur verschilt per leeftijd.

Hoeveel de tegemoetkoming precies is hangt dus af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn leeftijd. Omdat de verhoging van het minimumjeugdloon is ingevoerd per 1 juli 2017, wordt de tegemoetkoming over 2018 vermenigvuldigd met 1,5, waarmee de verhoging van de minimumjeugdlonen oer 1 juli 2017 wordt gecompenseerd. 

De bedragen voor 2018 op een rij:

Leeftijd op 31 december 2017: 18 jaar, jeugd-LIV per werknemer per verloond uur: € 0,23, maximale jeugd-LIV per werknemer per jaar € 478,40

Leeftijd op 31 december 2017: 19 jaar, jeugd-LIV per werknemer per verloond uur: € 0,28, maximale jeugd-LIV per werknemer per jaar € 582,40

Leeftijd op 31 december 2017: 18 jaar, jeugd-LIV per werknemer per verloond uur: € 0,23, maximale jeugd-LIV per werknemer per jaar € 478,40

Leeftijd op 31 december 2017: 20 jaar, jeugd-LIV per werknemer per verloond uur: € 1,02, maximale jeugd-LIV per werknemer per jaar € 2.121,60

Leeftijd op 31 december 2017: 21 jaar, jeugd-LIV per werknemer per verloond uur: € 1,58, maximale jeugd-LIV per werknemer per jaar € 3.286,40

Leeftijd op 31 december is bepalend
De leeftijd op 31 december van het jaar bepaalt het bedrag dat de werkgever per verloond uur krijgt. Voor een werknemers die op 31 december 2017 19 jaar wordt, krijgt u over het jaar 2018 € 0,28 per verloond uur. Maar voor een werknemer die op 1 januari 2018 19 jaar wordt, krijgt u over 2018 € 0,23 per verloond uur.

Let op! De eis van minimaal 1248 verloonde uren geldt niet voor het jeugd-LIV.

6. Hoe worden uurloongrenzen berekend?

De berekening van de uurloongrenzen voor het jeugd-LIV zijn gebaseerd op de WML-bedragen per 1 januari en 1 juli. Voor de berekening van de uurloongrenzen van het LIV word uitgegaan van het wettelijk minimumloon per 1 januari. De berekeningen van het LIV en jeugd-LIV zijn dus niet gelijk. 

Bij de berekening van de uurbedragen wordt uitgegaan van 260 dagen.

Ondergrens
De bandbreedte wordt aan de onderkant begrensd door het voor de betreffende leeftijd geldende minimumuurloon, gebaseerd op een normale arbeidsduur van 40 uur, verhoogd met een vakantietoeslag van 8 procent, naar voorbeeld van het LIV. De bovenkant van deze bandbreedte wordt begrensd door het minimumloon geldend voor de leeftijdsgroep die één jaar ouder is. Op deze manier valt ook het gemiddelde uurloon van jongeren die vroeg in het jaar jarig zijn tussen de gestelde grenzen.

Bovengrens
De bovengrens van het minimumuurloon is gebaseerd op een normale arbeidsduur van 36 uur, verhoogd met een vakantietoeslag van 8%. op deze manier valt iedereen binnen de bandbreedte die op het geldende minimumjeugdloon wordt betaald, ongeacht wanneer hij of zij  jarig is in het jaar en ongeacht de geldende normale arbeidsduur.

Bovengrens 21-jarigen = ondergrens LIV
Alleen voor 21-jarigen is de bovengrens aangepast, om overlap met het reguliere LIV te voorkomen. De bovengrens van de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon is hierdoor gelijk aan de ondergrens van het regulieren LIV. 

Gemiddeld uurloon
Het gemiddeld uurloon van een werknemer wordt vastgesteld door het jaarloon te delen door de verloonde uren in het kalenderjaar. De uurloongrenzen voor 2018 kunnen op zijn vroegst in mei 2018 bekend worden gemaakt, omdat dan het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 bekend is.

7. Wat is de peildatum voor de leeftijd?

Indien de werknemer op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 22 jaar, dan heeft de werkgever recht op het jeugd-LIV over het jaar voor zover aan de andere voorwaarden wordt voldaan.

8. Komen bbl-leerlingen ook in aanmerking voor het jeugd-LIV?

Ook bbl-leerlingen kunnen in aanmerking komen voor het jeugd-LIV. De werkgever krijgt deze tegemoetkoming als hij de bbl-leerling betaalt volgens het wettelijk minimumjeugdloon dat hoort bij zijn leeftijd. De werkgever mag de bbl-leerling ook minder betalen.

Bron: Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Meer weten over jeugd-LIV? Contact opnemen