Direct contact? Bel: 035 - 588 55 75

Home > Regelingen Corona

De overheid heeft een pakket regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met deze regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen, of tegemoetkoming in je loonkosten. Ook maken de regelingen het makkelijker om aan krediet te komen.

 

Bekijk hier onder op welke regelingen je aanspraak kunt maken.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW.

Voor wie is deze regeling?

De NOW-regeling geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. De regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Daarbij geldt hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming uitvalt. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden.

De regeling is ook bedoeld voor recent gestarte ondernemers. Voorwaarde is wel dat je voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebt gedraaid.

Weten of je aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken?
Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

Hoe werkt de NOW?

Bedrijven die gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom, etc.

Omzetverlies bepalen

De NOW-regeling draait om omzet en loonsom. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen, deel je je totale omzet uit 2019 door 4. Dat getal vergelijk je vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die in april of mei start.
Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Flexibele contracten

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Ook payrollkrachten vallen onder de regeling. In hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.
Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Einde WTV (Werktijdverkorting)

Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.
WTV kun je niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond de coronacrisis. Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Zodra je wilt verlengen, stap je over naar de nieuwe regeling.

Hoe doe ik een aanvraag?

UWV voert de regeling uit, aanvragen kan vanaf 6 april 2020. Je hebt voor de aanvraag geen eHerkenning nodig. Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot in 3 termijnen als hun aanvraag is goedgekeurd.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Met de Tozo kun je maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. Via deze regeling kun je ook leningen voor bedrijfskapitaal krijgen.

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Wat houdt de regeling in?

De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Kort gezegd zijn de Bbz-voorwaarden bij de Tozo versoepeld en wordt de Tozo sneller afgehandeld en verstrekt. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald.

Lees hier meer over de voorwaarden.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen kun je doen via je woongemeente. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente.

TOGS: eenmalige gift van 4.000 euro

De zogeheten TOGS is speciaal voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.

Voor wie is deze regeling?

De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes, maar er zijn meer voorwaarden.

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. Meer over de voorwaarden en de SBI-afbakening is hier te vinden.

Dit is een eerste afbakening van ondernemingen die in aanmerking komen voor de TOGS:

 • eet- en drinkgelegenheden
 • bioscopen
 • haar- en schoonheidsverzorging
 • reisbemiddeling en reisorganisaties
 • rijschoolhouders
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
 • evenementenlocaties en organisatoren
 • casino’s

Hoe doe ik een aanvraag?

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen bij RVO. RVO keurt je aanvraag binnen 3 weken goed, waarna je wordt uitbetaald. Je hebt 3 maanden de tijd om je aanvraag in te dienen.

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces van de TOGS vind je in het artikel: 4.000 euro tegemoetkoming schade COVID-19.

Belastingen: betalingsuitstel en lagere rente

Voor wie is deze regeling?

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking.

Wat houdt de regeling in?

Bij de Belastingdienst kun je eenvoudig 3 maanden uitstel van belastingbetaling aanvragen. De versoepeling geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. Daarnaast treft de Belastingdienst een aantal andere regelingen om ondernemers te ontzien: zo kunnen kleine ondernemers een langere uitstelperiode krijgen en wordt tijdelijk meer vrijgegeven op g-rekeningen om de bouw en uitzendbranche te helpen. Je kunt betalingsuitstel vragen voor:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurderheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

Wat zijn de voorwaarden?

Uitstel aanvragen kan zodra je je aangifte hebt gekregen. Als de Belastingdienst het aanvraagformulier binnen heeft, wordt de invordering direct met 3 maanden stilgelegd. Het uitstel geldt voor de belastingschuld op moment van aanvraag, maar ook voor de schulden die er in de 3 uitstelmaanden bij komen.

Langer uitstel nodig?

Binnen de versoepelde regeling wordt het voor kleinere ondernemers makkelijker om langer dan 3 maanden uitstel te krijgen. Als je een belastingschuld lager dan 20.000 euro hebt, kan de uitstelperiode verlengd worden. Je moet dan wel aantonen dat je omzetcijfers, bestellingen en/of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Heb je meer dan 20.000 euro belastingschuld? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogeheten derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie. Over de voorwaarden voor die ondernemers bericht de Belastingdienst later.

Geen verzuimboetes

Betaal je de komende maanden te laat? Dan deelt de Belastingdienst geen verzuimboete uit. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien slim een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De Belastingdienst doet nog een aantal aanpassingen. De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn gaat tijdelijk van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Die tijdelijke verlaging van het rentetarief gaat op 1 juni 2020 in, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor die belasting geldt de verlaging vanaf 1 juli.

Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd

Je krijgt langer de tijd om je vaste arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. De Belastingdienst verlengt de coulanceperiode met 3 maanden, tot 1 juli. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die begin dit jaar van kracht werd, moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet.

Hoe zat dat ook alweer? Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie. Het contract moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd en door werkgever en werknemer zijn ondertekend. Ook mag het vaste contract geen oproepcontract zijn. Als een contract niet aan die voorwaarden voldoet, geldt de hogere WW-premie.

De Belastingdienst doet nog een tijdelijke aanpassing om supermarkten en andere bedrijven die het in deze situatie juist extra druk hebben niet te benadelen. Normaal gesproken moet je met terugwerkende kracht het hoge tarief betalen als achteraf blijkt dat je personeel meer dan 30% boven contracturen heeft gewerkt. Die regel geldt nu niet.

Hoe doe ik een aanvraag?

Uitstel aanvragen is binnen de versoepelde regeling eenvoudiger: je kunt via 1 onlineformulier uitstel aanvragen voor het betalen van meerdere belastingen. Dat kan nu al met de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het formulier wordt op korte termijn uitgebreid.

Voor de aanvraag heb je je DigiD nodig. Is je onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verschillende regelingen met betrekking tot belastingen? Dan kun je terecht bij de Belastingdienst.

Voor meer regelingen klik hier.

 

 

Bron: KVK